วารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Engineering Journal of Siam University

เจ้าของ มหาวิทยาลัยสยาม
ผู้ดำเนินการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

วัตถุประสงค์
     • เพื่อเผยแพร่ผลงานการวิจัยและพัฒนาด้านวิศวกรรมศาสตร์
     • เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์
     • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดความก้าวหน้าทางการศึกษาและสร้างงานวิจัยทางด้านวิศวกรรม
     • เพื่อเป็นการบริการทางวิชาการแก่สังคม

ที่ปรึกษา
     ดร.พรชัย มงคลวนิช อธิการบดีมหาวิทยาลัยสยาม
     ผศ.สราวุฏฐ์ วรสุมันต์ มหาวิทยาลัยสยาม
กองบรรณาธิการ
     ศ.ดร.กัญจน์ นาคามดี มหาวิทยาลัยสยาม
     รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
     พล.ท.ดร.สมพงษ์ ตุ้มสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยสยาม
     ผศ.ดร.ภุชงค์ อุทโยภาศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
     รศ.ดร.วรา วราวิทย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
     รศ.ดร.วรพจน์ กรีสุระเดช สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

กรรมการบริหาร
     รศ.ดร.วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์                      มหาวิทยาลัยสยาม
     ผศ.ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี                  มหาวิทยาลัยสยาม

ผู้จัดการ
     ขวัญชัย กังเจริญ   มหาวิทยาลัยสยาม

วาระที่ออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน, ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

มหาวิทยาลัยสยาม, ห้อง 503 , ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 19,
38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ 0-2868 6656 , 0-2457 0068 ต่อ 5337 , โทรสาร 0-2868 6656
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

บทความที่พิมพ์ทุกบทความได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาแล้ว