- การประยุกต์ใช้เครื่องมือคุณภาพในการหาแนวทางการเพิ่มผลผลิตและลดประมาณงานระหว่างทำ
โดย พิมพ์ชนก ไพศาลภาณุมาศ และ นภัสสวงศ์ โรจนโรวรรณ

- สารไฮโดรคาร์บอนสำหรับศตวรรษที่ 21 ภาระของสถาบันวิจัยสารไฮโดรคาร์บอนโลเคอร์
โดย วันเพ็ญ วสุพงษ์พันธ์

- วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่แบบซีมอสชนิดสามอินพุตหนึ่งเอ้าท์พุตที่สามารถปรับค่าตัวประกอบได้อย่างเป็นอิสระ
โดย มนตรี สมดุลยกนก

- การศึกษาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของสมรรถนะเชิงทางความร้อนของบ้านจำลองภายใต้สภาวะอากาศแบบร้อนชื้นของกรุงเทพมหานคร
โดย ปรีดา จันทวงษ์

- การทำนายอัตราการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงชีวภาพและน้ำมันดีเซล
โดย สุรชัย จิรชาคริต

- การพัฒนาวัสดุทดลองขึ้นรูปต้นแบบเพื่อใช้กับเครื่องกัดซีเอ็นซี
โดย พิทักษ์พงษ์ บุญประสม และ พรชัย เปรมไกรสร

- การประยุกต์ใช้แบบจำลองฮิดเดนมาร์คคอฟในการรู้จำเสียงพยัญชนะต้นภาษาไทย
โดย นลินรัตน์ วิศวกิตติ และ พกิจ สุวัตถิ์

- เปรียบเทียบอัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงระหว่างเครื่องยนต์แบบคารบูเรเตอร์และหัวฉีด
โดย ทวีศักดิ์ ปิยะทัศนานนท์

- การวิเคราะห์การทำงานของวงจรภายใต้สภาวะ ZVS และ NON-ZVS ในเรโซแนนท์อินเวอร์เตอร์ควบคุมด้วยดิวตี้ไซเคิ้ล
ที่คำนึงถึงผลของตัวเก็บประจุเดรน-ซอร์สของมอสเฟทสำหรับงานให้ความร้อนด้วยการเหนี่ยวนำความถี่สูง
โดย ยงยุทธ นาราษฎร์