- วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่รูปแบบกระแสชนิดสามอินพุตหนึ่งเอ้าท์พุตที่ใช้โครงสร้างอินเตอร์สามารถปรับค่าตัวประกอบคุณภาพได้อย่างเป็นอิสระทางอิเล็กทรอนิกส์
โดย มนตรี สมดุลยกนก

- แฟคเตอร์สนามไฟฟ้าของอิเล็กโตรดชนิดปลายแหลม-ระนา่บในฉนวนน้ำมันหม้อแปลง
โดย ธนากร น้ำหอมจันทร์, อติกร เสรีพัฒนานนท์ และ พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ

- ถ่านกัมมันต์จากกากงา
โดย มัลลิกา ถาบุตร

- โครงร่างตัวแบบในการศึกษาวิจัย : การจัดการความรู้ขององค์การก่อสร้าง
โดย เที่ยงธรรม เกลียวจยกูล และ เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

- การศึกษาปัญหาการแตกร้าวของแม่พิมพ์อีพ๊อกซี่ในกระบวนการ RIM ด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์
โดย สุทธิศักดิ์ พงศ์ธนาพานิช, มนัส เหรัญญกิจ และ สถาพร ชาตาคม

- การศึกษาปล่องกระจกระบายอากาศพลังงานแสงอาทิตย์ที่ติดตั้งม่านเกล็ดภายใต้สภาวะอากาศแบบร้อนชื้นของกรุงเทพมหานคร
โดย ปรีดา จันทวงษ์

- การวิเคราะห์อินเวอร์เตอร์เรโซแนนท์อนุกรมแบบเต็มบริดจ์ความถี่สูงที่ควบคุมกำลังไฟฟ้าด้วยการปรับความถี่การสวิทซ์
โดย ยงยุทธ นาราษฎร์

- การใช้ระบบการจัดการสีสำหรับงานพิมพ์ออฟเซตป้อนแผ่น
โดย พิทักษ์พงษ์ บุญประสม และ ณัฎฐพงศ์ ลิมจิตติ

- การคำนวณรังสีตกกระทบนอกบรรยากาศโลกจากวงโคจร
โดย ประเสริฐ อินประเสริฐ

- A Novel Common-Mode Noise Reduction Using Hybrid Balance Method Applied to Single Switch Converter
โดย Arnon Srisawang