- การศึกษาเทคนิคและวิธีการแก้ไขปัญหาความล่าช้าในงานก่อสร้าง กรณีศึกษา โครงการก่อสร้างอาคารชุดพักอาศัย
โดย ศิรายุ ขันติ มยุรี สิทธิ และ เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

- เครื่องลงทะเบียนโดยใช้บัตรประจำตัวแบบพกพาสำหรับบันทึกการเข้าร่วมกิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา
ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
โดย ไวยพจน์ ศุภบวรเสถียร และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์

- การบำบัดน้ำเสียแบบธรรมชาติโดยระบบบึงประดิษฐ์
โดย ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม

- การพัฒนาเครื่องมือวัดความสูงของฐานรองฟันจับโดยใช้นาฬิกาเปรียบเทียบศูนย์แทนการใช้เส้นเอ็นขึง
โดย พิทักษ์พงษ์ บุญประสม

- การวิเคราะห์และการออกแบบระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการจังหวัด
โดย บุญธิดา สุรทินธนากร และ เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

- การศึกษาผลของรูปลักษณะตัวนำล่อฟ้าและค่าความต้านทานดินต่อประสิทธิภาพตัวนำล่อฟ้า
โดย ธนากร น้ำหอมจันทร์ อติกร เสรีพัฒนานนท์ และ พงษ์สวัสดิ์ คชภูมิ

- ตัวแบบวงจรกำเนิดการจัดการความรู้ขององค์การก่อสร้าง
โดย เที่ยงธรรม เกลียวจยกูล

- วงจร CDTA หลายเอาต์พุตแบบซีมอสที่ใช้แรงดันไฟเลี้ยงต่ำและการประยุกต์ใช้งาน
โดย มนตรี สมดุลยกนก

- หัวพ้นไฟอุตสาหกรรมและการประยุกต์ใช้วัสดุพรุนในหัวพ้นไฟ
โดย บัณฑิต กฤตาคม

- อิทธิพลของกรแสไฟเชื่อมต่อการตกตะกอนของโครเมียมคาร์ไบด์ในเหล็กกล้าไร้สนิมAISI 304L จากการเชื่อมอาร์กทังสเตนแก๊สปกคลุม
โดย ตรีเนตร ยิ่งสัมพันธ์เจริญ และ นครินทร์ ศรีสุวรรณ