- การศึกษาเชิงทดลองของความสูงเบดต่อการเผาไหม้เชื้อเพลิงชีวมวลในเตาเผาไซโคลน
โดย วิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล

- ผลของความหยาบผิวต่อการหล่อลื่นแบบอิลาสโตไฮโดรไดนามิกในเฟืองฟันตรง
โดย ขนิษฐา วงษ์สีดาแก้ว

- การพัฒนาเครื่องมือวัดการหนุนสำหรับเครื่องพิมพ์ออฟเซตที่มีโมพิมพ์แบบมีบ่า
โดย พิทักษ์พงษ์ บุญประสม

- เครื่องสั่งอาหารไร้สายควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์
โดย แสงระวี บัวแก้ว และ วิลาวัลย์ นาคทรัพย์

- Technology of Oscillating Heat Pipe (OHP) and their Applications
โดย Wasan Srimuang

- การศึกษาเปรียบเทียบแฟคเตอร์สนามไฟฟ้าโดยใช้อิเล็กโตรดชนิดปลายแหลม-ระนาบในฉนวนน้ำมันหม้อแปลงและฉนวนอากาศ
โดย ธนากร น้ำหอมจันทร์

- The Effect of Palm-Oil Biodiesel Reaction Time under Microwave Radiation
โดย Patomsok Wilaipon

- การศึกษาการประยุกต์ใช้งานฝาครอบเตาแก๊สชนิดวัสดุพรุนร่วมกับเตาแก๊สหุงต้มในครัวเรือน
โดย อนิรุตต์ มัทธุจักร์ และ จรินทร์ เจนจิตต์

- เทคนิคการออกแบบวงจรกำเนิดสัญญาณไซน์สำหรับวงจรรวม
โดย อดิเรก จันตะคุณ และ วินัย ใจกล้า

- แนวทางการพัฒนาคุณค่าผลิตภัณฑ์ โช้คอัพ รุ่นซับแท็งค์
โดย วรพล รชตธรรมกูล