- ผลของการเติมเถ้าลอยไม้ยางพาราต่อสบัติของมวลรวมนํ้าหนักเบาผลิตจากแก้วขวดใส
โดย ดนุพล ตันนโยภาส, สุธินี ไชยสุริยา, และ สุชาติ จันทร์มณีย์

- การตรวจพิสูจน์หาการปลอมแปลงภาพถ่ายดิจิตอลโดยใช้การเปรียบเทียบค่าสีของพิกเซลในภาพ
โดย รณเวท ศรีพวงวงษ์ และ พงษ์พิษณุ ภักดีณรงค์

- การทดลองสมรรถนะเชิงอุณหภาพของอุปกรณ์แลกเปลี่ยนความร้อนแบบเทอร์โมไซฟอน
โดย วิจิตรา ไกรแสงหิรัญ และ ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง

- การกำจัดสีของนํ้าทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรมผลิตเยื่อกระดาษและกระดาษด้วยถ่านกัมมันต์
โดย ยุวรัตน์ เงินเย็น ขนิษฐา คำวิลัยศักดิ์ โศรดา ชะโน และ พรนิภา เอี่ยมดำรง

- Security Management and Knowledge Engineering
โดย Nucharee Premchaiswadi

- A Framework of Online Collaborative Learning by using Inquiry Process
โดย Vichita Tungkasthan และ Jeerapan Srisompan

- Adaptive Rule Learning using Ontology and Neural Network for Blood Diagnosis
โดย Ronnarong Kaewprasert และ Surasak Mungsing