- อิทธิพลตัวแปรการเชื่อมแบบหมุนวนอิเลกโทรดต่อสมบัติของโลหะเชื่อมเหล็กกล้าไร้สนิม 304
โดย กิตติพงษ์ กิมะพงศ์ ,บุญส่ง จงกลนี และ ประจักษ์ อ่างบุญตา

- การศึกษาความเป็นไปได้ของการใช้เทอร์โมพลาสติกจากแป้งเป็นวัสดุประสานในกระบวนการฉีดขึ้นรูปโลหะ
โดย ภชนก จิตร์เที่ยง ปาลิตา สัจจะบุตร1 สุรศักดิ์ สุรนันทชัย  และอัญชลี มโนนุกุล

- การพัฒนาระบบคลังข้อสอบออนไลน์แบบมีวงจรการวิเคราะห์ข้อสอบอัตโนมัติ
โดย สุโกศล วโนทยาพิทักษ์

- การศึกษากระแสไฟฟ้ าขณะหลอมละลายสำหรับฟิวส์หลอดแก้วกำลังต่ำ
โดย ชิตพงษ์ เกตุถนอม และ ชัยชนะ ชัยจำรัส

- การประยุกต์ใช้ซอฟต์แวร์เวก้าในการจำแนกประเภทข้อมูล
โดย นิเวศ จิระวิชิตชัย

- Combined Segregated Finite Element method and SUPG for Conjugate Heat Transfer Problems
โดย Atipong Malatip, and Sutthisak Phongthanapanich

- ผลกระทบเนื่องจากแรงลม (มยผ. 1311-50) และแรงแผ่นดินไหว (มยผ.1302-52) ต่อการออกแบบแผ่นพื้นไร้คานคอนกรีตอัดแรง
โดย ฉัตร สุจินดา

- การพัฒนาเชื้อเพลิงและสารป้อนในอุตสาหกรรมจากสารอนุพันธ์ชีวมวลด้วยการเร่งปฏิกิริยาเคมี
โดย Catalytic Chemistry ,อาทิตย์ อัศวสุขี