- แบบจำลองข้อมูลของระบบธุรกิจอัจฉริยะประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
โดย สมเกียรติ ลีลาทวีวุฒิ จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา และ วรภัทร ไพรีเกรง

- การคัดเลือกผู้รับเหมาก่อสร้างของผู้ประกอบการโครงการบ้านจัดสรร
โดย พรรัตน์ พงษ์ประเสริฐ และ วิรุฬ ภิรมยาภรณ์

- การจัดลำดับความสำคัญของยาเมื่อมีเกณฑ์การตัดสินใจหลายเกณฑ์
โดย ศศรส ใจจิตร์ และ จุฑา พิชิตลำเค็ญ

- การบ่งชี้โรคไข้เลือดออกเดงกีจากเม็ดเลือดขาวโดยเทคนิค SVM
โดย สารัช ตันติกิตติ และ วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์

- การศึกษาการสร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ของตัวเก็บรังสีอาทิตย์
โดย สุรเชรษฐ์ สีชำนาญ และ ธีรพัฒน์ ชมภูคำ

- การสร้างแบบจำลองระบบขนส่ง(รถขุดไฟฟ้า HITACHI EX2500e)
โดย ศิวรินทร์ คันธิก และ มนูญ มาศนิยม

 - วงจรปรับค่าความชันและตำแหน่งศูนย์ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
โดย แสงระวี บัวแก้ว และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์