ปีที่  18  ฉบับที่ 1  มกราคม-มิถุนายน 2560


-    การวิเคราะห์ความคิดเห็นภาษาไทยเกี่ยวกับการรีวิวสินค้าออนไลน์โดยใช้ขั้นตอนวิธีซัพพอร์ตเวกเตอร์แมทชีน
        รวิสุดา เทศเมือง และ นิเวศ จิระวิชิตชัย

-    การศึกษาและวิเคราะห์เพื่อจัดสร้างเครื่องฉีดน้ำยางพรามเมอร์
        วิษรสรรค์ โชคชัยวิวัฒน์  อมรเทพ โทวราภา  ชนม์วิโรจน์ จิรชาคริต  ประพัฒน์ ศรีพฤทธิ์เกียรติ  ชัชวาลย์ อ่วมทับ  มานะ คงดีจันทร์ และ ศุขนที คงตัน

-    การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของแผนภูมิควบคุมสัดส่วนของเสีย
        ชัชฎาภา ดีวุ่น และ เปรมพร เขมาวุฆฒ์

-    การใช้ตัวจําแนกการตัดสินใจนาอีฟเบย์แบบ Tree Augmented เพื่อเรียนรู้ข้อมูลการรีวิวร้านอาหาร
        นิพัทธ์ จงสวัสดิ์

-    ปัจจัยสนับสนุนการใช้งานระบบ E-learning อย่างต่อเนื่องโดยมีเพศของผู้ใช้เป็นตัวแปรกำกับ
        นครินทร์ ปิ่นปฐมรัฐ

-    การเตรียมข้อมูลเพื่อการทำเหมืองกระบวนการจากอุปกรณ์เซ็นเซอร์
        เอนก นามขันธ์  ภูริเดช อาภาสัตย์  ประจิน พลังสันติกุล  นรณัฐ สงวนศักดิ์โยธิน  สมพงศ์ ตุ้มสวัสดิ์  วิเชียร เปรมชัยสวัสดิ์ และนุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

-    การประเมินอันตรายทางความร้อนของไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ความเข้มข้นต่ำโดยดิฟเฟอเรนเชียลสแกนนิงแคลอริมิเตอร์
        สุคนธ์ทิพย์ เพ็งโฉม  โมไนย สุขแสงธรรม  ศิริศาส เอื้อใจ และ โกวิทย์ ปิยะมังคลา