ปีที่ 18 ฉบับที่ 35  กรกฎาคม-ธันวาคม 2560

- การประยุกต์ใช้วิศวกรรมคันเซและแผนภาพความชอบในผลิตภัณฑ์ข้าวแต๋นด้วยลักษณะประสาทสัมผัสด้านรสชาติและกลิ่น
        ชัยวัฒน์ กิตติเดชา

- การออกแบบเครือข่ายสำหรับมาตรฐานการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล ขึ้นอยู่กับ ISO 27001
        สันติ พัฒนะวิชัย

- กรอบแนวคิดสำหรับการวัดคุณภาพของข้อมูลสำหรับข้อมูลเปิดภาครัฐของประเทศไทย
        พิมพ์พรรณ ทิพยแสง, พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ และ มารุต บูรณรัช

- การใช้เหมืองกระบวนการสนับสนุนการจัดการความรู้
        นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์

- ตัวปรับแต่งสัญญาณโครงสร้างลาแกร์ปรับตัวได้สำหรับระบบดีเอสซีดีเอ็มเอโดยใช้อัลกอริทึมไซน์แบบใหม่
        มยุรี เลิศเวชกุล, รื่นฤดี เบญจางคประเสริฐ และ ชวลิต เบญจางคประเสริฐ