- ประโยชน์ของหางแร่ดินขาวผลิตคอนกรีตโฟม
โดย ธันยาภรณ์ จันทร์ศรีนวล และ ดนุพล ตันนโยภาส

- การเลือกตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา: โรงงานผลิตเบียร์
โดย อธิวัฒน์ ลีนะธรรม และ เปรมพร เขมาวุฆฒ์

- การควบคุมระบบบอลและคานโดยใช้การประมวลผลภาพร่วมกับตัวควบคุมพีไอดี และตัวควบคุมฟัซซีลอจิก
โดย ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ นภัสดล สิงหะตา เทิดศักดิ์ อินทโชติ กิตติศักดิ์ วาดสันทัด และ วิชวุธ บุญญานุกูล

- ตัวแบบการประเมินเนื้อหาและการสกัดข้อมูลสินค้าเพื่อการคัดแยกเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
โดย วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา

- จำลองการปั่นจักรยานบนความจริงเสมือนด้วยอาดุยโน่ร่วมกับฐานข้อมูลเรียลไทม์
โดย บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์

- ตัวแบบสำหรับการคัดเลือกข้อความบนหน้าเว็บเพจเพื่อการสร้างดัชนีของรูปภาพบนเว็บโดยใช้ตัวแบบของเอกสาร
โดย วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์

- การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสายการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
โดย พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง

- การตรวจจับและจดจำโมเดลรถยนต์ด้วยข้อมูลเชิงจุดภาพ
โดย อนุชา ตุงคัษฐาน และ กัสมา ลีวัน