- การคำนวณผลการตอบสนองอุณหภูมิที่จุดกึ่งกลางรัศมีทรงกลม ด้วยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์-คาปาซิแทนซ์
โดย ประเสริฐ อินประเสริฐ

- การพัฒนาเว็บเซอร์วิสสำหรับการค้นหาชนิดยาตามอาการของโรค
โดย วฤษาย์ ร่มสายหยุด

- การผลิตกระแสไฟฟ้าจากแหล่งน้ำที่มีการไหล
โดย สุรชัย จิรชาคริต

- การเปรียบเทียบผลเฉลยของสมการการแผ่รังสีความร้อนในวัสดุพรุนโดยวิธีสมการมาตรฐานทั่วไป
กับผลเฉลยจากวิธีสมการโดยประมาณ P1
โดย บัณฑิต กฤตาคม และ พิพัฒน์ อมตฉายา

- การศึกษาเปรียบเทียบสมรรถนะทางความร้อนของสีทาภายนอกระหว่างสีเทาอ่อนกับสีฟ้าอ่อน
ที่มีผลกระทบต่อบ้านจำลองภายใต้สภาวะอากาศแบบร?อนชื้นของกรุงเทพมหานคร
โดย ปรีดา จันทวงษ์,วิชาญ วิมานจันทร์,วิทยา พวงสมบัติ,จงจิตร์ หิรัญลาภ,ชนากานต์ อาษาสุจริต และ โจเซฟ เคดารี

- การประยุกต์ใช้ตารางคำนวณในการประเมินผลงานโครงการโดยวิธีวิเคราะห์คุณค่าที่ได้รับ
โดย เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

- วงจรอินเวอร์เตอร์เจ็ดระดับชนิดแคสเคด
โดย ประสพโชค โห้ทองคำ

- การศึกษาคุณสมบัติโลหะเชื่อมโดยการจำลองทางกายภาพ
โดย นพกร ภู่ระย้า,อิศรทัต พึ่งอ้น

- การวิจัยและพัฒนาระบบโลจิสติกส์เพื่อการบริการร้านกาแฟ
โดย ฤทธี หงษ์สาคร

- การเปรียบเทียบความหนาของเหล็กภายหลังการกำจัดสนิมเหล็กด้วยมือขัดกับเครื่องพ่นทราย
โดย ภาคภูมิ มงคลสังข์

- การเลือกใช้เครื่องเก็บฝุ่นสำหรับเถ้าลอยไอเสียจากการเผาไหม้
โดย วิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล

- การออกแบบโครงสร้างระบบพื้นไม้สำหรับอาคารพักอาศัย โดยโปรแกรมไมโครคอมพิวเตอร์
โดย สนั่น เจริญเผ่า