- การพัฒนาอัลกอริทึมสำหรับจัดการข้อมูลจากอาร์เอสเอส
โดย วฤษาย์ ร่มสายหยุด

- การศึกษาขบวนการตีขึ้นรูปร้อนแม่พิมพ์ปิดแบบมีครีบโดยอาศัยการทำแบบจำลองระเบียบวิธีไฟไนต์วอลุ่ม
โดย สุรศักดิ์ สุรนันทชัย

- ความแข็งแรงดึงและโครงสร้างจุลภาคของรอยต่ออลูมิเนียม 6063-T1 ที่เชื่อมด้วยตัวกวนการเชื่อมด้วย
การเสียดทานแบบกวนหลายรูปแบบ
โดย กิตติพงษ์ กิมะพงศ์,นราธิป แสงซ้าย และ สงกรานต์ บางศรัณย์ทิพย์

- การบริหารโครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบ วิจัย วัสดุและอุปกรณ์ทางกีฬาของสำนักวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
โดย สนั่น เลิศถิรสุนทร

- การวิเคราะห์กราฟหนึ่งหน่วยน้ำท่าของลุ่มน้ำภาคเหนือ
โดย พีรวัฒน์ ปลาเงิน

- การคำนวณการถ่ายเทความร้อนของแผ่นกลมวางบนพื้นโดยวิธีไฟไนต์รีซิสแทนซ์ด้วยชิ้นส่วนทรงกระบอกกลวง
โดย ประเสริฐ อินประเสริฐ

- การศึกษาผลของอากาศทุติยภูมิต่อประสิทธิภาพการดักฝุ่นในไซโคลนหลายขั้น
โดย วิศิษฐ์ ลีลาผาติกุล

- การศึกษาอิทธิพลของรูปทรงของพั๊นช์ต่อคุณภาพขอบตัดเฉือนชิ้นงานอลูมิเนียม
โดย ศิริชัย ต่อสกุล

- วงจรกรองความถี่หลายหน้าที่รูปแบบกระแสที่ใช้โครงสร้างของวงจรกรองความถี่สูงผ่านแบบไม่สูญเสีย
โดย มนตรี สมดุลยกนก และ พิพัฒน์ พรหมมี

- การเปลี่ยนแปลงองค์การเพื่อความเป็นเลิศ:กรณีศึกษา บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)
โดย วิโรจน์ จีรประภานนท์

- การศึกษาผลการลดความดันการฉีดเชื้อเพลิงที่มีผลต่อความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์แก๊สโซลีน 4 จังหวะ
โดย อาทร ไทยเจริญ และ อมรเทพ โทวราภา

- การสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอน เรื่องการร่างและเขียนแบบภาพประกอบอุปกรณ์เครื่องกล
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล ในระดับปริญญาตรี
โดย พิทักษ์พงษ์ บุญประสม และ สมบัติ เรืองแรงสกุล

- การอุปมาอุปมัยเพื่อการวิเคราะห์ความสามารถในการแข่งขันของผู้รับเหมาก่อสร้าง
โดย เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี

- หลักการของไทริสเตอร์อินเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสสำหรับระบบการต่อใช้งานร่วมกันของแหล่งจ่ายดีซี เข้ากับไลน์การไฟฟ้า
โดย ยงยุทธ นาราษฎร์ และ วิภาวัลย์ นาคทรัพย์