- การคำนวณพื้นที่ผิวและจำนวนชั้นของกองบรรจุอนุภาคกลม
โดย ประเสริฐ อินประเสริฐ

- การหาค่าความเหมาะสมที่สุดในการควบคุมเครื่องกัดชิ้นงานอัตโนมัติขนาดเล็ก
โดย ชัยนิกร กุลวงษ์ , จุฑาทิพย์ ทองเดชาสามารถ และ สรกฤช ศรีเกษม

- การทดสอบการระบายความร้อนแบบอิสระของอุปกรณ์ระบายความร้อนนํ้ามันไฮดรอลิกส์ด้วยเทอร์โมไซฟอน
โดย วิจิตรา ไกรแสงหิรัญ และ ธนาคม สุนทรชัยนาคแสง

- การประเมินความเสี่ยงของสารเคมีที่มีผลต่อสุขภาพและความปลอดภัยในโรงงานอุตสาหกรรม
โดย ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม และ เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์