- การประมาณค่าสถิติสัดส่วนในเมทริกซ์การเปลี่ยนแปลงสถานะของลูกโซ่มาร์คอฟขนาดใหญ่ด้วยวิธีการแบ่งส่วน
โดย วนิดา เลิศพิพัฒนานนท์ และ พีรยุทธ์ ชาญเศรษฐิกุล

- คอนกรีตมวลรวมเศษอิฐดินเผาผสมตะกรันเตาถลุงเหล็กบดละเอียดและซีโอไลต์ธรรมชาติ
โดย พลธวัช ถาวโรฤทธิ์ และ ดนุพล ตันนโยภาส

- กระบวนการทางความร้อน T6 หลังการเชื่อมเสียดทานแบบกวนของอะลูมิเนียมหล่อกึ่งของแข็ง 6061
โดย วรพงค์ บุญช่วยแทน, จักรนรินทร์ ฉัตรทอง และ ชาตรี หอมเขียว

- แนวทางปฏิบัติต่อเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดต้นทุนในการบริหารจัดการในสำนักงาน
โดย เอนก นามขันธ์, บัญชา เกิดมณี และ ดวงรักษ์ เสนะวัต

- ปัจจัยที่สัมพันธ์กับพฤติกรรมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าของประชาชนในเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานคร
โดย นภดล ลีลารุ่งโรจน์

- Factors Affecting Students’ Behavioral Intention to Use University’s Social Media: A Case Study of Public Universities in Thailand
โดย Poom Tantiponganant และ Prin Laksitamas