- ระบบระบายความร้อนแบบทรานสไปเรชั่นในสภาวะคงที่โดยใช้วัสดุพรุนเซลลูลาร์เปิดชนิด Ni-Crที่มีค่าจำนวนรูต่อหนึ่งหน่วยนิ้ว (PPI) เท่ากับ 39.5
โดย บัณฑิต กฤตาคม, พิพัฒน์ อมตฉายา, รติภัทร แสงโชติ และอนุชา กลํ่าน้อย


- การจัดการความรู้ในระดับอุดมศึกษา
โดย นุชรี เปรมชัยสวัสดิ์


- การศึกษาเพื่อหาวัสดุพอลิเมอร์ที่เหมาะสมของฝาพลาสติกเปิด-ปิดภาชนะบรรจุภัณฑ์พร้อมทั้งประเมินอายุการใช้งาน
โดย สรัญญา เมืองน้อย, สุรศักดิ์ สุรนันทชัย และ ศิรินทร ทองแสง


- วงจรกรองความถี่ไบควอเดรติกหลายฟังก์ชั่นในโหมดกระแสที่ปรับได้ด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ใช้ CCTA เป็นวงจรพื้นฐาน
โดย นิติพัฒน์ พิสุทธิพงศ์ และ มงคล หวังสถิตย์วงษ์

- วิศวกรรมงานทางแบบบูรณาการในการประเมินสภาพถนนลาดยางไทยแบบมีชีวิต
โดย พุทธพล ทองอินทร์ดำ

- การศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่ประสิทธิภาพการจัดการสำหรับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปสับปะรดไทย
โดย โสรัตน์ มงคลมะไฟ


- Intelligent Systems and Society
โดย Nucharee Premchaiswadi

 

- The Implementation of Business Process Reengineering: A Case Study of Roadway Incident Data Management
โดย Warit Wipulanusat, Jirapon Sunkpho, Apivat Jotisankasa, Songrit Chayanan, and Parinya Sangsuwan