ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ลำดับที่ 36  ช่วง มกราคม-มิถุนายน 2561

  ประโยชน์ของหางแร่ดินขาวผลิตคอนกรีตโฟม
Utilization of Kaolin Tailing Fabricated Foamed Concrete
- ธันยาภรณ์ จันทร์ศรีนวล และ ดนุพล ตันนโยภาส
     
         
  การเลือกตำแหน่งที่ตั้งคลังสินค้าโดยการประยุกต์ใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ กรณีศึกษา: โรงงานผลิตเบียร์
A Warehouse Location Selection by Applying Mathematical Model: The Brewery Manufacturer Case Study
- อธิวัฒน์ ลีนะธรรม และ เปรมพร เขมาวุฆฒ์
     
         
  การควบคุมระบบบอลและคานโดยใช้การประมวลผลภาพร่วมกับตัวควบคุมพีไอดี และตัวควบคุมฟัซซีลอจิก
Control of Ball and Beam System Using Image Processing with PID Controller and Fuzzy Logic Controller
- ไกรศักดิ์ โพธิ์ทองคำ นภัสดล สิงหะตา เทิดศักดิ์ อินทโชติ กิตติศักดิ์ วาดสันทัด และ วิชวุธ บุญญานุกูล
     
         
  ตัวแบบการประเมินเนื้อหาและการสกัดข้อมูลสินค้าเพื่อการคัดแยกเว็บเพจที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
A Model of Content Evaluation and Product Information Extraction for Electronic Commerce Web Pages Screening
- วรสิทธิ์ ชูชัยวัฒนา
     
         
  จำลองการปั่นจักรยานบนความจริงเสมือนด้วยอาดุยโน่ร่วมกับฐานข้อมูลเรียลไทม์
A Virtual Reality Cycling Simulation with Arduino and Real-Time Database
- บัญญพนต์ พูลสวัสดิ์
     
         
  ตัวแบบสำหรับการคัดเลือกข้อความบนหน้าเว็บเพจเพื่อการสร้างดัชนีของรูปภาพบนเว็บโดยใช้ตัวแบบของเอกสาร
A Model of Content Selection on Web Pages for Web Image Indexing Using Document Object Modeling
- วิญญู นิรนาทล้ำพงศ์
     
         
  การปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของสายการผลิตบรรจุภัณฑ์เครื่องดื่ม
Operational Performance Improvement of Beverage Production Lines
- พงศ์พัฒน์ เพ็ชรรุ่งเรือง
     
         
  การตรวจจับและจดจำโมเดลรถยนต์ด้วยข้อมูลเชิงจุดภาพ
Pixel-Based Car Model Detection and Recognition
- อนุชา ตุงคัษฐาน และ กัสมา ลีวัน