สามารถส่งบทความได้ทางอีเมล์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หรือทางไปรษณีย์
โดยแนบสำเนาบทความ 2 ชุด และไฟล์บทความรูปแบบซีดี
จ่าหน้าซองถึง กองบรรณาธิการวารสารวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม 38 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กทม. 10160