Vol. 42 No. 1 (2021): No.42 January-June 2021

					View Vol. 42 No. 1 (2021): No.42 January-June 2021

- การใช้เถ้าปาล์มน้ำมันในการผลิตคอนกรีตบล็อกแบบไม่รับน้ำหนัก
วรรณี ศุขสาตร และ ณภัทร เปรมกมล

- การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้แนวคิดการผลิตแบบลีน: กรณีศึกษาบริษัทผลิตกรอบรูป
ศิรัตน์ แจ้งรักษ์สกุล และ กิตติชัย อธิกุลรัตน์

- การใช้เหมืองกระบวนการตรวจสอบความสอดคล้องกระบวนการเรียนรู้ในชั้นเรียน
ภูริเดช อาภาสัตย์ สุนิพันธ์ ศรีสุพจนานนท์ ธนวัฒน์ จัตุรงค์พัฒนา สงกรานต์ สีมา มายาวีร์ สุภาควัฒน์ จินตนา อิ่มรักษา และ นิวัฒน์ เตชะเกียรตินันท์

- วงจรกรองแถบความถี่ผ่านค่า Q สูง และวงจรออสซิลเลเตอร์แบบง่ายโดยใช้อินเวอร์เตอร์ชนิดซีมอส
วินัย ศิลารวม อนุรี หล่อสวัสดิ์ศิริ และ สุนีย์ คุรุธัช

- การวิเคราะห์ความเสียหายจากการกัดกร่อนแบบการกัดเซาะของระบบท่อลมขนส่งฝุ่นยาสูบ
ประมวล หวังเกษม และ ธนงค์ นิธิธีรโชติ

- การวิเคราะห์กระบวนการการอนุมัติการขออนุญาตก่อสร้างโดยใช้เหมืองกระบวนการ
ณัฐวุฒิ ชุ่มอิ่ม และ ขวัญชัย กังเจริญ

- การวิเคราะห์กระบวนการให้บริการสินเชื่อของธนาคารโดยใช้เหมืองกระบวนการ
ภูรินท์ ผสม และ ขวัญชัย กังเจริญ

Published: 2022-07-22