Privacy Statement

วาระที่ออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน
  • ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม
    ส่งบทความได้ทาง E-mail: ejofsu@siam.edu
    บทความทุกบทความได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาแล้ว