วาระที่ออกวารสาร ปีละ 2 ฉบับ

  • ฉบับที่ 1 เดือน มกราคม-มิถุนายน

  • ฉบับที่ 2 เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม

ส่งบทความได้ทาง E-mail: ejofsu@siam.edu

บทความทุกบทความได้ผ่านการพิจารณาจากผู้ทรงคุณวุฒิตามสาขาวิชาแล้ว

Journals

There are no journals available.